Vilkår

Grundlaget for en vedvarende og blivende forretningsforbindelse er ikke leverings- og betalingsbetingelser, men derimod samarbejde og gensidig tillid. Alligevel kommer vi ikke udenom for alle forretninger med vores kunder at fastlægge nogle punkter i vores leverings- og betalingsbetingelser, som afviger fra eller supplerer lovbestemmelserne, idet vi hermed samtidig udtrykkeligt afviser vores kunders indkøbs- og ordrebetingelser, også på forhånd for alle fremtidige forretninger.

1. Leverancer frit leveret på byggepladsen/frit leveret til lager betyder levering uden aflæsning, forudsat at tilkørselsvejen er farbar. Aflæsning er ikke aftalt.

2. Åbenlyse mangler, transportskader, mankoer eller fejlleverancer skal omgående meddeles; en reklameret vare må ikke forarbejdes eller indbygges. I forretningsforholdet med vores erhvervskunder gælder §§ 377 f. i HGB.

3. Såfremt vi som følge af levering af en fejlagtig vare har pligt til at yde garanti i henhold til loven, vil vi efter eget valg afhjælpe manglen eller levere en erstatningsvare uden mangler; hvis det ikke lykkes at afhjælpe manglen eller at levere en erstatningsvare, har vores kunde efter eget valg ret til et nedslag i købsprisen eller til at ophæve købet.

4. Købsprisen forfalder ved levering; det kræver en aftale, hvis der skal ydes kredit. Ved betalingsmora fra købers side eller ved protest af check samt debiteringer, som ikke gennemføres, forfalder samtlige åbne poster straks til betaling. En morarente på 9,75% betragtes som aftalt. Der forbeholdes ret til at dokumentere en større skade som følge af betalingsmora. Aftalte kontantrabatter gives kun på varens nettoværdi, dvs. efter fradrag af rabat, fragt- og fragttillægsomkostninger samt paller og andre tillægsomkostninger på sælgers side fra nettobeløbet med tillæg af den lovpligtige moms. Ydelsen af kontantrabat forudsætter, at der ikke er ældre åbne poster på købers konto.

5. Ejendomsretten til varen forbliver hos os, indtil købsprisen er betalt fuldt ud. I forretningsforholdet med vores erhvervskunder gælder de i branchen gængse ejendomsforbehold i henhold til nedenstående bestemmelser.

6. Såfremt vi også påtager os nedlægning, indbygning eller montering af byggematerialer eller byggeelementer, er den tyske lov om offentlig licitation vedrørende bygge- og anlægsarbejder (VOB) aftalegrundlag for entydigt som blotte bygge- og anlægsarbejder adskilte dele fra de aftalemæssige ydelser; vi tilbyder vores kunder indsigt i aftalebetingelserne i VOB/B og evt. i de tekniske regler i VOB/C. 7. Værneting i forretningsforholdet med vores erhvervskunder er hjemstedet for vores firma.

Ejendomsforbehold i forretningsforholdet med vores erhvervskunder

1. Ejendomsretten til den leverede vare forbliver hos sælger som vare under ejendomsforbehold, indtil købsprisen er betalt, og indtil alle allerede eksisterende købsprisfordringer som følge af leverancer og de købspristillægsfordringer (morarenter, moraskade etc.), som måtte opstå i tæt forbindelse med den leverede vare, er tilbagebetalt. En overførsel af enkelte fordringer til løbende regning eller en saldoopgørelse og en anerkendelse heraf ophæver ikke ejendomsforbeholdet. Såfremt der i forbindelse med købers betaling af købsprisen begrundes en vekselmæssig hæftelse fra sælgers side, ophører ejendomsforbeholdet ikke, før køber indløser vekslen som trassat. Ved betalingsmora fra købers side har sælger ret til at tage varen under ejendomsforbehold tilbage efter påkrav, og køber har pligt til at udlevere den.

2. Såfremt køber forarbejder varen under ejendomsforbehold til en ny løsøregenstand, sker forarbejdningen for sælger, uden at denne forpligtes i denne forbindelse; sælger får ejendomsretten til den nye genstand. Ved en forarbejdning, som sker med en vare, som ikke tilhører sælger, får sælger medejendomsret til den nye genstand efter forholdet mellem værdien af varen under ejendomsforbehold og den anden vare på det tidspunkt, hvor forarbejdningen sker. Såfremt varen under ejendomsforbehold i henhold til §§ 947,948 i BGB forbindes, blandes eller sammenblandes med en vare, som ikke tilhører sælger, bliver sælger medejer i overensstemmelse med lovbestemmelserne. Såfremt køber ved forbindelsen, blandingen eller sammenblandingen erhverver den eksklusive ejendomsret, overdrager han allerede nu medejendomsretten til sælger efter forholdet mellem værdien af varen under ejendomsforbehold og den anden vare på det tidspunkt, hvor forbindelsen, iblandingen eller sammenblandingen sker. Køber skal i disse situationer vederlagsfrit opbevare den genstand, som sælger har ejendomsretten eller medejendomsretten til, og som ligeledes betragtes som vare under ejendomsforbehold i medfør af nedenstående bestemmelser.

3. Såfremt køber sælger varen under ejendomsforbehold alene eller sammen med en vare, som ikke tilhører sælger, overdrager køber allerede nu de fordringer, som opstår i forbindelse med videresalget, i en størrelsesorden af værdien af varen under ejendomsforbehold med alle tillægsrettigheder; sælger accepterer overdragelsen. Værdien af varen under ejendomsforbehold er sælgers fakturabeløb med tillæg af et sikkerhedstillæg på 35 % (10 % værdireduktion, 4 % i henhold til § 171 I i den tyske insolvenslov, 5 % i henhold til § 171 II i den tyske insolvenslov og moms på p.t. 16 % i den til enhver tid gældende lovpligtige størrelsesorden), der imidlertid ikke ansættes i det omfang, at der foreligger rettigheder fra tredjemands side over for ham. Såfremt sælger har en medejendomsret til den videresolgte vare under ejendomsforbehold, omfatter overdragelsen af fordringerne det beløb, som svarer til sælgers forholdsmæssige værdi i

medejendomsretten. Stk. 1, 2. punktum gælder tilsvarende for det forlængede ejendomsforbehold; forhåndsoverdragelsen i henhold til stk. 3, 1. og 3. punktum omfatter også saldofordringen.

4. Såfremt køber indbygger varen under ejendomsforbehold som en væsentlig bestanddel i en tredjemands ejendom, overdrager køber allerede nu de fordringer, som opstår mod tredjemand eller mod dem, som det vedkommer, på vederlag i en størrelsesorden af værdien af varen under ejendomsforbehold med alle tillægsrettigheder inkl. en sådan på indrømmelse af et skadesløsbrev; sælger accepterer overdragelsen. Stk. 3, 2. og 3. punktum gælder tilsvarende.

5. Såfremt køber indbygger varen under ejendomsforbehold som en væsentlig bestanddel i købers ejendom, overdrager køber allerede nu de fordringer, som opstår i forbindelse med det erhvervsmæssige salg af ejendommen eller af ejendomsrettigheder, i en størrelsesorden af værdien af varen under ejendomsforbehold med alle tillægsrettigheder; sælger accepterer overdragelsen. Stk. 3, 2. og 3. punktum gælder tilsvarende.

6. Køber er kun inden for normal, behørig forretningsgang berettiget og bemyndiget til videresalg, til anvendelse eller indbygning af varen under ejendomsforbehold og kun på betingelse af, at fordringerne i medfør af stk. 3, 4 og 5 faktisk overgår til sælger. Køber har ikke ret til andre dispositioner over varen under ejendomsforbehold, især ikke pantsættelse eller overdragelse af ejendomsretten til sikkerhed.

7. Med forbehold af tilbagekaldelse bemyndiger sælger køber til at inddrive de fordringer, som er overdraget i henhold til stk. 3, 4 og 5. Sælger vil ikke gøre brug af sin ret til inkasso, så længe køber opfylder sine betalingsforpligtelser, også over for tredjemand. Efter forlangende fra sælger skal køber angive debitorerne på de overdragne fordringer og underrette dem om overdragelsen; sælger har ret til også selv at underrette debitorerne om overdragelsen.

8. Køber skal omgående underrette sælger om tvangsfuldbyrdelsesforanstaltninger fra tredjemands side i varen under ejendomsforbehold eller i de overdragne fordringer, idet de dokumenter, der er nødvendige for indsigelsen, udleveres.

9. Ved betalingsstandsning, begæring om insolvens eller indledelse af en insolvenssag eller ved begæring eller indledelse af en tvangsakkordsag uden for konkurs eller en frivillig akkordsag ophører retten til videresalg, til anvendelse eller til indbygning af varen under ejendomsforbehold og bemyndigelsen til at inddrive de overdragne fordringer: ved en check- eller vekselprotest ophører inkassofuldmagten ligeledes.

10. Såfremt den realiserbare værdi af den stillede sikkerhed overstiger de fordringer som følge af leverancer, som der stilles sikkerhed for, med mere end 35 % (10 % værdireduktion, 4 % i henhold til § 171 I i den tyske insolvenslov, 5 % i henhold til § 171 II i den tyske insolvenslov og moms på p.t. 16 % i den til enhver tid gældende lovpligtige størrelsesorden), har sælger i den henseende pligt til tilbageoverdragelse eller frigivelse. Som realiserbar værdi skal, såfremt sælger ikke dokumenterer en lavere realiserbar værdi af varen under ejendomsforbehold, købers indkøbspriser eller ved forarbejdning af varen under ejendomsforbehold fremstillingsomkostningerne for sikkerhedsgenstanden eller medejerandelen ansættes med fradrag af en tilladt vurderingsreduktion på maks. 35 % af den fordring, som der skal stilles sikkerhed for, (10 % værdireduktion, 4 % i henhold til § 171 I i den tyske insolvenslov, 5 % i henhold til § 171 II i den tyske insolvenslov og moms på p.t. 16 % i den til enhver tid gældende lovpligtige størrelsesorden) på grund af eventuelt mindskede indtægter. Fra og med indfrielsen af alle sælgers fordringer i henhold til leverancer overgår ejendomsretten til varen under ejendomsforbehold og de overdragne fordringer til køber.

11.12.2006